BENEFICIS DE LA PROTECCIÓ D' UN ESPAI MARÍTIM & TERRESTRE.

Segons la Red Europarc, les àrees protegides proporcionen a la societat beneficis per a la salut i benestar a través del compliment dels seus objectius de conservació del patrimoni natural i cultural associat. Comunicar aquests beneficis permetrà un major acostament a la societat, i un major suport als esforços per a la seva conservació. Per proporcionar un entorn favorable cap a les àrees protegides des de l'àmbit polític, institucional i socioeconòmic, així com enfortir la comunicació, l'educació i la consciència social, es desenvoluparan quatre línies de treball. 1. Serveis ambientals i beneficis per a la societat. La gestió de les àrees protegides afavoreix les funcions dels sistemes naturals i seminaturals, i per tant proporciona protecció davant d'inundacions, incendis, contaminació de l'aire, dispersió d'epidèmies o generació d'aigua neta de qualitat. A més, existeixen evidències que l'experiència de la natura és font de salut física i mental. A Espanya encara no s'ha aprofundit en les oportunitats per potenciar tots els beneficis i serveis oferts per les àrees protegides. 2. Valors culturals i espirituals. El reconeixement dels valors immaterials, espirituals i culturals vinculats als espais naturals protegits, i la necessitat de la seva incorporació en la planificació, gestió i promoció dels mateixos, s'ha anat consolidant gradualment des del Congrés Mundial de Parcs de 2003, fins a incorporar en diversos programes d'actuació i estratègies de la UICN, del Conveni de Diversitat Biològica, i de la pròpia Federació EUROPARC. A Espanya encara és molt incipient el reconeixement explícit d'aquests valors.3. Difusió a la societat del paper dels espais protegits. Els esforços institucionals i tècnics per a la conservació de les àrees protegides han transmetre a la societat per demanar la seva implicació i suport. Identificar els missatges, les vies de comunicació i el llenguatge més adequats per arribar al públic objectiu requereix aprofundir en la percepció social de les àrees protegides per poder aportar eines eficaces per a la difusió. 4. Paper dels espais protegits davant d'un món canviant. Segons les prediccions del Pla Intergovernamental del Canvi Climàtic de l'ONU, Espanya patirà de manera severa els efectes del canvi climàtic que afectaran de manera directa i indirecta a la conservació de la seva biodiversitat. A més, s'ha reconegut internacionalment la necessitat de construir capacitat adaptativa de les institucions enfront del canvi global (canvis d'usos del sòl, canvi climàtic, contaminació, espècies invasores, increment de CO2). Cal desenvolupar estratègies preventives i adaptatives on els espais protegits puguin adaptar els seus models de gestió.