La Pesca

Uns dels principals objectius de la creació d' una ZEC en el medi Marí de Ciutadella, pot semblar fins i tot contradictori. El foment de la pesca com a eina d' esbarjo i socialització de les persones. Cal saber que la zona que es vol protegir, servirà com a viver perquè tots els pescadors d' esbarjo que empren l' àrea a protegir (entre ells alguns de nosaltres o dels nostres fills/es, familiars o amics i amigues) puguin primer augmentar el número i les mides de captura açò si, en les zones annexes a aquesta petita reserva. Així de clar i senzill. Anem a parlar ara de la pesca.  Dins de les activitats de lleure que impliquen una relació activa amb la natura, la pesca d'esbarjo ofereix variades possibilitats de satisfacció per a moltes persones, tant és així que aquesta activitat és la modalitat més practicada de les activitats marítimes. Des d'una perspectiva econòmica, l'adequada canalització d'aquesta afecció pot molt bé contribuir a la dinamització de l'economia de les zones litorals com una diversificació més de la nostra oferta turística. Malgrat tot, aquesta possibilitat de creixement que aquest sector ofereix presenta també el perill de ser un factor addicional, als ja existents, que contribueixi a la creixent degradació de les poblacions i dels recursos marins, cosa que passa i clarament amb la zona de la Platja Gran i sa Farola. Anys i anys d' abusos, construccions, fondejos i abocaments han atacat seriosament la zona.  És per aquesta raó que la pràctica de la pesca d'esbarjo també ha de realitzar-se de forma controlada i sota els criteris de la denominada "pesca responsable", ja que si no suposaria col·laborar en un progressiu deteriorament d'allò que és la font de satisfacció i de promoció de riquesa. Gaudeix de la natura, de la pesca i recorda que els recursos marins: Formen part de fràgils i complexos equilibris ecològics, molts d'ells desconeguts, que han de ser tractats sota el principi de precaució. Suposen una reserva alimentària per a la població mundial. Són un dels elements bàsics del sector primari de l'economia, la qual cosa representa una font de treball i riquesa per a un país.La pesca sense mort. Aquesta és una aplicació de la filosofia conservacionista a la pràctica de la pesca d'esbarjo que contribueix a la conservació de les poblacions marines. Com a mínim s'hauria de practicar sempre amb les captures il·legals o no desitjades. Com s'ha de procedir en la pràctica d'una pesca sense mort. Amb la finalitat de poder-los extreure amb facilitat, utilitza hams sense o amb poca mort. Cal que l'ham sigui de material oxidable ja que, si no el pots extreure, després d'un temps l'òxid el degradarà. Si el peix es troba a molta fondària, l'has de pujar a poc a poc, per tal que es vagi habituant als canvis de pressió. Si és possible, no treguis el peix fora de l'aigua. Si l'has de treure fora de l'aigua, manipula'l amb cura, fent servir un guant o un drap humit per subjectar-lo. No l'agafis pels ulls o les ganyes i evita que el peix es doni cops. Treu-li l'ham amb cura sense estripar i en la direcció contrària a la d'entrada. Si és convenient, utilitza estris adequats.  Si no pots treure-li l'ham, talla el baix de línia a prop de la boca del peix perquè no s'enredi. Torna'l a l'aigua tan aviat com sigui possible. Introdueix-lo a l'aigua amb cura, i subjecta'l per sota la "panxa" i la cua fins que surti nedant. Si està exhaust, se'l pot reanimar movent-lo amb cura cap endavant i cap endarrere durant una estona, per tal que l'aigua li entri a les ganyes. Si el tractes correctament, un peix retornat a l'aigua té moltes possibilitats de sobreviure.El necessari per anar a pescar. A més d'uns coneixements mínims del medi marí i de les espècies d'interès pesquer, és necessari: Un equip adequat per al tipus de pesca que serà l'objectiu de la nostra captura. Una pòlissa d'assegurances que cobreixi els danys que el practicant de la pesca pugui ocasionar a tercers o a ell mateix (article 15 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, DOGC núm. 2548). Tant si es pesca en aigües interiors (regulades pel Govern Balear), com exteriors (regulades per l'Estat), cal tenir una llicència emesa pel Departament de Pesca de la CAIB o per qualsevol estat de la Unió Europea. Els vaixells que es dediquin a la captura de determinades espècies amb mesures de protecció especials (per exemple: túnids) han de tenir una autorització especial de la Secretaria General de Pesca Marítima, segons estableix l'Ordre de 26 de febrer de 1999. Complir la legislació vigent de pesca recreativa, per aigües interiors: el Decret 109/1995, de 24 de març, (DOGC núm. 2090) i per aigües exteriors: l'Ordre de 26 de febrer de 1999, (BOE núm. 53). Per acabar repassem El codi de conducta del pescador d'esbarjo .Practica la pesca d'esbarjo sota els criteris d'una pesca responsable: Valora i respecta el medi marí. Compleix la legislació sobre pesca esportiva i la relativa a parcs marins i contaminació. No utilitzis arts de pesca professional. No introdueixis espècies no autòctones. Respecta les espècies legalment protegides i procura no capturar immadurs. Estigues obert a la filosofia de la "pesca sense mort". Pesca la quantitat suficient per al consum domèstic i mai dediquis la pesca a la venda, l'intercanvi o la comercialització. Evita a les captures sofriments afegits. Col·labora amb entitats de caràcter científic i conservacionista i per acabar difon la pesca responsable entre els teus companys.